Hungary Adventures

Hungary Adventures

Hungary Adventures

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Bevezetés

I. A Tenerife – Adventures kizárólagos üzemeltetője Neubauer Gábor E.V. (alábbiakban az adatok). A www.tenerife-adventures.com domainen elérhető weboldal üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (”Infotv.”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (”Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy ”GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”) és az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

II. Neubauer Gábor E.V. és egyben a Tenerife – Adventures vállalkozás üzemeltetője az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (későbbiekben „Adatkezelő”) minősül. A törvény rendelkezése alapján adatkezelőnek minősül az, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

III. Igénybe vevőnek (későbbiekben „Igénybe Vevő”) minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki jelen (www.tenerife-adventures) weboldalát látogatja, a weboldalon böngészik, szolgáltatás rendelést ad le.

IV. Szolgáltatásnak minősül minden a www.tenerife-adventures.com oldalon feltüntetett program, mely Igénybe vevő látogatása során megrendelésre kerül. Továbbiakban tájékoztatásnak minősül minden olyan információ, melyről Igénybe Vevő, Adatkezelő részéről kap részletes leírást, tájékoztatást.

V. Neubauer Gábor E.V. kijelenti, hogy kérésre részletesen, valamint jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztató jelleggel tájékoztatja Igénybe Vevőit, és az oldal látogatóit az általa a www.tenerife-adventures.com oldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési, technikai és védelmi intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

VI. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa, különösen egy esetleges jogszabály módosítés alkalmával, vagy Adatkezelő szolgáltatásának bővülésével, illetve változásaival .

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Az Adatkezelő: Neubauer Gábor E.V. (www.tenerife-adventures.com)
Székhely: 1125 Budapest, György A. u. 20.
Nyilvántartási szám: 51928818
Adószám: 12414682-2-41

Statisztikai számjel: 68564979-7490-231-01
E-mail elérhetőség: info@tenerife-adventures.com
Telefon: +36 30 2117575

 1. Neubauer Gábor, mint egyéni vállalkozó üzemelteti a tenerife-adventures.com oldalt. Tevékenysége ellátásához az alábbi szolgáltatókat és adatfeldolgozókat veszi igénybe:
 • A domain tárhely és üzemeltetésért felel – EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli. Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.. Cégjegyzékszáma: 02 09 075023. Adószáma: 14992511-2-02.
 • Az elektronikus számlázásért és a számlán szereplő névért felelős: hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.Cégjegyzékszám: 01-09-303201Adószám: 13421739-2-41, E-mail: info@szamlazz.hu
 • Neubauer Gábor E.-val szerződött üzleti partnerek (későbbiekben Partnerek)
 1. Fogalmak:
 1. személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 1. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 1. tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 1. adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 1. adatzárolás:az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 1. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 1. adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 1. adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 1. adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 1. adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
 1. harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 1. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 1. Adatkezelési Alapelvek:Adatkezelő megfelelő és korszerű intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfeleket és Igénybe Vevőkre vonatkozó személyes adatokat mindenkori jogszabályoknak megfelelően, jogszerűen és a megfelelő jogalap szerint kezelje. A személyes adatokat kizárólag szükségszerű céllal gyűjti, illetve a személyes adatok céljainak eléréséig és szükséges mértékben tárolja biztonságos rendszerben, melyről tájékoztatja az Igénybe Vevőt.
 1. Adatkezelő által kezelt adatok, célja és jogalapja, időtartama 

Személyes adatok kezelését, vagy feldolgozását a fenti szervek végzik és egyben rendszerükben Igénybe Vevő hozzájárulásával rövid ideig tárolhatják. Külföldi székhellyel rendelkező szolgáltatók igénybevétele esetén az Igénybe Vevő kifejezetten hozzájárul az adatainak külföldre történő továbbításához.

 1. Érdeklődés, ajánlatkérés esetén Igénybe Vevő hozzájárulásával az alábbi adatokat kezeli az Adatkezelő: e-mail cím, név, telefonszám, érdeklődés tárgya.
 1. Hírlevélre feliratkozás esetén a Felhasználó hozzájárul, hogy hírlevél rendszerben az alábbi adatokat kezelje az Adatkezelő: név, e-mail cím, telefonszám
 1. Adatkezelő kijelenti, hogy közvetítői szerepet lát el a külföldi EGT állam szolgáltatóival Igénybe Vevő és Szolgáltató között.
 1. Hozzáférési jog:Az Igénybe Vevők személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk az Adatfeldolgozó által kezelt személyes adataikról, azok kezeléséről és tárolásáról. Adatkezelővel a fentiekben leírt elérhetőségek egyikén tudnak kapcsolatba lépni.
 1. Adatkezelés Időtartama
 • Adatkezelő mindaddig őrzi az Igénybe Vevő adatait, ameddig az Az Igénybe Vevő nem kéri azok törlését, eltávolítását.
 • Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását külön jogszabályok teszik kötelezővé, melyek a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra. A jogi, törvényes vagy szerződéses tárolási kötelezettség alapján ezen tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá,és Adatkezelő mindent megtesz a biztonság érdekében.
 1. Igénybe Vevő jogai

A 10.1-es pont kiegészítése alapján Igénybe Vevő kérheti Adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről a tájékoztatást, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatok kivételével – zárolását vagy törlését.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes vagy az érintett kéri, esetleg hiányos vagy téves adatokat továbbított Adatkezelőnek és a törlést semmilyen törvény nem zárja ki. A helyesbítésről, a zárolásról, és a törlésről az Igénybe Vevőt és az Adatfeldolgozókat tájékoztatni köteles Adatkezelő. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Igénybe Vevő jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Igénybe Vevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Igénybe Vevőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Törléshez való jog: 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a Felhasználó személyes adatait, amennyiben Adatkezelő kezeli a személyes adatokat, amennyiben a Felhasználó törlését kéri, vagy visszavonja hozzájárulását amelyen a személyes adatai kezelését kérte Adatkezelőtől.

 1. Panaszkezelés:

Az érintett Igénybe Vevő panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is, mely az alábbi helyen érhető el.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 Honlap: http://naih.hu